วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู


...ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อก"มาดูรายละเอียดในส่วนนี้กัน"น่ะค่ะ...คำอธิบายรายวิชา

......ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิงฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์

......เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
.....1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
.....3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
.....4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
.....5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
.....7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
.....8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
.....9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
.....14. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่าย


...เรามารู้จักกับคำว่า "ความซื่อสัตย์" กันดีกว่า ใครเป็นคนซื่อสัตย์ขอให้ยกมือขึ้น?...

ความหมายของความซื่อสัตย์(Integrity)
.....ความซื่อสัตย์ หมายถึง มีความซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่งความซื่อสัตย์นี้จะไม่ทำให้บุคคลรอบข้างของเราเดือดร้อนและแล้วความซื่อสัตย์นั่นก็จะนำพามาซึ่งความเจริญของบ้านเมือง
.....ในพจนานุกรมได้ให้ความหมายของคำว่า "ซื่อ"ว่าหมายถึงตรงไม่มีเลห์เลี่ยม ไม่คดโกง ส่วนคำว่า"ซื่อตรง"หมายถึง ความประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง และ "ซื่อสัตย์" หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง หรืออาจจะพูดง่ายๆว่าคนที่มีความซื่อสัตย์ก็คือคนที่เป็นคนตรงประพฤติสิ่งใดก็ด้วยน้ำใสใจจริง

คำที่มีความหมายตรงกับคำว่า"ซื่อสัตย์"
.....1. สุจริต
.....2. ยุติธรรม
.....3. ซื่อตรง
.....4. การมีสัจจะ

คณค่าของความซื่อสัตย์
.....คนที่มีความซื่อสัตย์ จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร รวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูล และเป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่ส่วนตน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตราย ดังนั้นความซื่อสัตย์ จึงเป็นคุณค่าสำคัญที่มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝัง

ประโยชน์ของความซื่อสัตย์
.....1. การได้รับ ความไว้วางใจ จากหัวหน้างานของคุณ พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ย่อมทำให้หัวหน้างานพร้อมและกล้าพอที่จะมอบหมายงานที่สำคัญหรือเป็นความลับของบริษัทให้กับคุณ เพราะหัวหน้าไว้วางใจตัวคุณเพราะรู้ว่างานที่มอบหมายให้ไปนั้นคุณต้องทำเสร็จและข้อมูลที่คุณทำนั้นมีความถูกต้องอย่างแน่นอน 
..... 2. ความน่าเชื่อถือ ได้ของตัวคุณ คุณจะได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือแม้กระทั่งลูกค้าของคุณเอง เช่น ยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทำงาน เนื่องจากคุณไม่เคยที่จะขาดงานหรือมาสาย รวมทั้งข้อมูลที่คุณให้นั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
.....3. สร้างผลงาน ( Performance) ของตัวคุณ ความซื่อสัตย์ทำให้คุณมีโอกาสทำงานใหญ่หรือสำคัญ ซึ่งอาจเป็นงานที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์การ โดยคุณจะมีโอกาสแสดงฝีมือการทำงานของคุณและโอกาสนี้เองย่อมจะส่งผลต่อเนื่องไปยังผลผลการปฏิบัติงาน     ( Performance) และมูลค่าเพิ่ม ( Added Value) ของตัวคุณเอง 

.....4. รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน/บริษัท หากคุณมีความซื่อสัตย์แล้วล่ะก็ ย่อมหมายถึงคุณไม่ได้เอาเปรียบหน่วยงานและบริษัท เนื่องจากคุณทำงานอย่างเต็มที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพย์สินของบริษัท และรวมถึงคุณไม่เอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้คู่แข่งรับรู้ ซึ่งหมายถึงคุณกำลังรักษาผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานและบริษัทของคุณเอง

สุภาษิตคำพังเพยที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์
.....1. คดในข้อ งอในกระดูก
.....2. ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด
.....3. ตีสองหน้า
.....4. น้ำลดต่อผุด
.....5. นกสองหัว หมายถึง คนที่มีใจฝักใฝ่ทั้งสองฝ่าย
.....6. กินบนเรือนขี้บนหลังคา หมายถึง คนเนรคุณ
.....7.ฉ้อราษฎร์บังหลวง   หมายถึง   เบียดบังเงินหลวง
.....8. ชุบมือเปิบ หมายถึง ฉวยเอาผลประโยชน์เมื่อคนอื่นทำสำเร็จแล้วโดยมิต้องลงทุน

.....9.ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก หมายถึง  ต่อหน้าทำเป็นดีลับหลังกลับเป็นคนเลว
.....10. ปากหวานก้นเปรี้ยว   หมายถึง     พูดจาอ่อนหวาน แต่ไม่ยอมเสียเปรียบใคร

.....11. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก    หมายถึง    คนกลับกลอกเอาแน่นอนอะไรไม่ได้
.....12.มือถือสากปากถือศีล    หมายถึง    ไปวัดฟังธรรมถือศีล แต่กระทำตนไม่ดีหรือพูดดีแต่ใจไม่ดี

.....13. ย้อมแมวขาย    หมายถึง    ปรุงแต่งของเลวแล้วหลอกว่าเป็นของดีขาย
.....14. สิบแปดมงกุฎ    หมายถึง    ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
.....15. หน้าซื่อใจคด     หมายถึง   มีหน้าตาซื่อตรง แต่ในในคิดร้าย

Integrity
......Integrity is one of the most important and oft-cited of virtue terms. It is also perhaps the most puzzling. For example, while it is sometimes used virtually synonymously with ‘moral,’ we also at times distinguish acting morally from acting with integrity. Persons of integrity may in fact act immorally—though they would usually not know they are acting immorally. Thus one may acknowledge a person to have integrity even though that person may hold importantly mistaken moral views.
......When used as a virtue term, ‘integrity’ refers to a quality of a person's character; however, there are other uses of the term. One may speak of the integrity of a wilderness region or an ecosystem, a computerized database, a defense system, a work of art, and so on. When it is applied to objects, integrity refers to the wholeness, intactness or purity of a thing—meanings that are sometimes carried over when it is applied to people. A wilderness region has integrity when it has not been corrupted by development or by the side-effects of development, when it remains intact as wilderness. A database maintains its integrity as long as it remains uncorrupted by error; a defense system as long as it is not breached. A musical work might be said to have integrity when its musical structure has a certain completeness that is not intruded upon by uncoordinated, unrelated musical ideas; that is, when it possesses a kind of musical wholeness, intactness and purity.
......Integrity is also attributed to various parts or aspects of a person's life. We speak of attributes such as professional, intellectual and artistic integrity. However, the most philosophically important sense of the term ‘integrity’ relates to general character. Philosophers have been particularly concerned to understand what it is for a person to exhibit integrity throughout life. Acting with integrity on some particularly important occasion will, philosophically speaking, always be explained in terms of broader features of a person's character and life. What is it to be a personof integrity? Ordinary discourse about integrity involves two fundamental intuitions: first, that integrity is primarily a formal relation one has to oneself, or between parts or aspects of one's self; and second, that integrity is connected in an important way to acting morally, in other words, there are some substantive or normative constraints on what it is to act with integrity.
......Ordinary intuitions about integrity tend to allow both that integrity is a formal relation to the self and that it has something to do with acting morally. How these two intuitions can be incorporated into a consistent theory of integrity is not obvious, and most accounts of integrity tend to focus on one of these intuitions to the detriment of the other. A number of accounts have been advanced, the most important of them being: (i) integrity as the integration of self; (ii) integrity as maintenance of identity; (iii) integrity as standing for something; (iv) integrity as moral purpose; and (v) integrity as a virtue. These accounts are reviewed below. We then examine several issues that have been of central concern to philosophers exploring the concept of integrity: the relations between types of integrity, integrity and moral theory, and integrity and social and political conditions. 


...มาดูเนื้อเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์กันก่อนนะค่ะ...
......เพลงความซื่อสัตย์ (Bodyslam) จากเนื้อหาของเพลงทามให้เราเห็นว่าผู้ชายคนในเพลงมีความซื่อสัตย์กับความรักที่เขามีให้กับผผู้หญิงคนหนึ่งถึงแม้ผู้หญิงคนนั้นจะไม่อยู่แล้วแต่เขาก้ยังรักเหมือนเดิมและไม่เคยคิดจะมีคนใหม่
......มาฟังเพลงนี้กันเลยนะค่ะ